Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau / bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (thơ Trần Xuân An)

http://cauyhe.net

hidden hit counter

 
.

Điểm mạng này đã được thêm địa chỉ mới (web redirect), từ ngày 26-01-2016 (HB16):
www.cauyhe.net (cầu Ý Hệ chấm net)
cauyhe.net (như trên)

T.X.A.
26-01 HB16 (2016)

.
Ảnh 1: kích cỡ lớn hơn, rõ nét hơn
.

.

Ảnh 2: kích cỡ lớn hơn, rõ nét hơn
.

.

Ảnh 3: kích cỡ lớn hơn, rõ nét hơn
.

.

Ảnh 4: kích cỡ lớn hơn, rõ nét hơn
.

.

Ảnh 5: kích cỡ lớn hơn, rõ nét hơn
.

.
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.
.

 
%d bloggers like this: