Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Sáu 10th, 2020

Luận cương Lênin về dân tộc và thuộc địa 05-06-1920

Posted by Trần Xuân An trên 10.06.2020

hidden hit counter

.
        
TÓM LƯỢC “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG ĐỀ CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ THUỘC ĐỊA” (05-06-1920) CỦA LÊNIN *
Trần Xuân An

1 – Trên thế giới và trong xã hội có giai cấp, như dưới chế độ chính trị tư bản chủ nghĩa, đế quốc chủ nghĩa, giai cấp này bóc lột giai cấp khác, dân tộc này, quốc gia này áp bức dân tộc khác, quốc gia khác, thì không có sự bình đẳng. Sự bình đẳng còn do quan hệ sản xuất quyết định, mà điều đó chỉ có trong quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Do đó, theo Lênin: “Ý nghĩa thực sự của việc đòi quyền bình đẳng chung quy chỉ là đòi thủ tiêu giai cấp” (làm cách mạng vô sản để không còn giai cấp nữa). Xoá bỏ giai cấp mới có bình đẳng cá nhân, bình đẳng dân tộc, bình đẳng quốc gia.

2 – Các nước tư bản đang tấn công Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên bang Nga. Nga là nước bấy giờ đang thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội và ủng hộ phong trào công nhân, giải phóng dân tộc. Vậy thì các dân tộc, quốc gia bị áp bức và giai cấp công nhân ở các nước đó phải ủng hộ Nga.

3 – Nga không những ủng hộ, công nhận các nước, các dân tộc đòi giải phóng mà còn viện trợ ** thiết thực. Đó là điều Lênin quả quyết hứa hẹn.

4 – Các nước, các dân tộc cần đánh đổ địa chủ và tư sản trong nước, trong dân tộc và tiến tới thành lập liên bang, rồi liên minh liên bang, gắn kết với nước Nga xô-viết. Lênin xác định “Liên bang là một hình thức quá độ (chuyển tiếp) đến sự thống nhất hoàn toàn của nhân dân lao động của các dân tộc (quốc gia) khác nhau”, và hướng đến một chỉnh thể toàn cầu về các mặt quân sự, kinh tế, chính trị… Có như vậy mới bảo vệ được các nước xô-viết, mới đánh thắng được giai cấp tư sản, giới tu sĩ, các thành phần phản động, kể cả các xu hướng quốc gia, dân tộc chủ nghĩa, và cả tôn giáo Đại Hồi, một tôn giáo cũng như các xu hướng quốc gia ấy, đang chống tư sản Châu Âu, Châu Mỹ để giành độc lập nhưng vẫn duy trì chế độ quân chủ, giai tầng tăng lữ… Như thế, nghĩa là Quốc tế Cộng sản phải đốc thúc các nước thuộc địa, các dân tộc tiến tới chỗ không những không còn giai cấp mà không còn cả dân tộc, không còn biên giới quốc gia, không còn tôn giáo.

5 – Việc thực hiện liên bang, liên minh liên bang ở các quốc gia vốn có lịch sử lâu đời chắc chắn sẽ tạo nên phản ứng của các nước, các dân tộc vì tình cảm quốc gia, dân tộc, quan niệm đất nước, dân tộc truyền thống. Theo Lênin, tình cảm, quan niệm đó là lạc hậu, chỉ biến mất khi không còn tư sản, đế quốc và đã có cơ sở vật chất cộng sản chủ nghĩa! Tuy nhiên, trong thời gian dài trước mắt, không dễ để xoá bỏ, do đó, cộng sản phải nhân nhượng!

6 – Bản thân Lênin cũng không trao trả độc lập cho các nước thuộc địa thuộc đế quốc Nga sa hoàng, mà duy trì dưới hình thức các nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa trong Liên bang xô-viết Nga (Liên Xô).

T.X.A.
(Tôi tóm lược khách quan, có toàn văn văn bản thường được gọi gọn là “Luận cương về dân tộc và thuộc địa” để người đọc đối chiếu và nhận định)
10-06-2020
………………..

(*) Tư liệu tham khảo: Văn bản đã tạo ra bước ngoặt quan trọng nhất trong tư tưởng và hành trạng chính trị của Nguyễn Tất Thành (Bác Hồ), năm 1920:
V.I. LENIN, “SƠ THẢO LẦN THỨ NHẤT NHỮNG LUẬN CƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ THUỘC ĐỊA (ĐỂ TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI II CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN)”, Lênin toàn tập, tập 41, NXB. Chính trị quốc gia – Sự Thật, 2005, tr. 197-206 & và hai chú thích cuối sách.

(**) Bản tiếng Anh: render direct aid (trao, đáp trả viện trợ trực tiếp). Bản dịch ra tiếng Việt khác: ủng hộ.
.

Vô tôn giáo, vô Tổ quốc – dân tộc! Chỉ đấu tranh giai cấp!

Link bài tóm lược (T.X.A. )
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2617590075181594/
.
Văn bản toàn văn bài của Lênin:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2617274518546483/
.

BÀI LIÊN QUAN
tại txawriter.wordpress.com
(đăng liền kề, trước và sau bài này):
* THÀNH QUẢ, KHẲNG ĐỊNH RỒI! NHẮC LẠI HẬU QUẢ ĐÃ PHẢI CHỊU 23.06.2020
* HAI MẶT TÍCH CỰC, TIÊU CỰC CHÍNH THỂ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN 21.06.2020
* ĐỘC TÀI, BẠO LỰC, CÔNG NÔNG, BA YẾU TỐ DẪN ĐẾN CHIẾN THẮNG 21.06.2020
* TOÀN CẢNH LỊCH SỬ ĐỎ – VÀNG, LAM, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT PHÍA 19.06.2020
* Nguyên nhân nội chiến Đỏ – Vàng 1945-1975: CHỦ NGHĨA LÊNIN LÀ GÌ. 18.06.2020
* TÔI SUY NGHĨ VỀ LUẬN CƯƠNG DÂN TỘC, THUỘC ĐỊA CỦA LÊNIN 13.06.2020
* Luận cương Lênin về dân tộc và thuộc địa 05-06-1920 10.06.2020

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , | Leave a Comment »