Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Tư, 2019

Công bố đầu sách thứ 9 về HOÀ GIẢI DÂN TỘC (đầu sách 10 trên Facebook)

Posted by Trần Xuân An trên 29.04.2019

hidden hit counter

 
.
MỤC LỤC
CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI HẬU CHIẾN
tập thơ XXII trong 43 đầu sách và 01 sưu tập sử liệu
của tác giả Trần Xuân An
.
.
.
PDF (CÒN THIẾU BÀI)
.
.

.
.
Bản PDF lần 2 (lần cuối của tập thơ này)
có bổ sung 4 bài thơ
thành 60 bài thơ, 01 ghi chú & 01 bài luận ngắn phụ lục
10-06-2019 (HB19):
.
.

PDF 60 bài thơ
.
.
.
(bấm vào 3 kí tự PDF phía trên để đọc)
.
.
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/04/bia-sach_final_cai-nhin-cua-nguoi-hau-chien_24-03hb19-copy.jpg

1
KỈ HỢI,
NUÔI TÁC PHẨM NHƯ HEO ĐẤT
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2229722183968387/

2
ĐÀO PHAI, MÀU HÀ NỘI NGHÌN NĂM
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2230320203908585/

3
MIỀN MAI VÀNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2230352200572052/

4
ĐÀO HAY MAI ĐỀU NHƯ LỤC BÁT
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2231492190458053/

5
NGUYÊN QUÁN VIỆT NAM
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2232868046987134/

6
THƯƠNG QUÝ BẢN SẮC ĐÀO VÀ MAI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2233864806887458/

7
TREO CỜ ĐỎ SAO VÀNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2235109463429659/

8
TỰ TRÀO, TỰ CHÚC TẾT
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2236990816574857/

9
CHÚT CỦA TIN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2240075802933025

10
QUANG TRUNG LÀ CƯ DÂN MẠNG HIỆN GIỜ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2240219509585321/

11
ĐẦU NĂM, NGHĨ VỀ ĐỎ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2241516892788916/

12
RÕ MỰC SỰ THẬT,
KHỎI VỠ MỘNG VỀ BẢY ĐOÁ HOA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2242749379332334/

13
BÁO CHÍ BỪNG LỬA SỬ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2243457319261540/

14
NGÀY TÔN VINH
NGƯỜI ĐƯỢC THÀNH NGƯỜI YÊU
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2243766852563920/

15
THUỞ ĐÓ,
TRƯỚC VÀ SAU NGÀY 17-02-1979
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2244701759137096/

16
MỖI NGƯỜI ĐỀU ĐỘC LẬP, TỰ DO
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2244863009120971/

17
HƠN MƯỜI NĂM
CUỘC CHIẾN GIẢI ĐỘC
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2245496012391004/

18
TÍNH ĐẾN CUỐI CHIẾN TRANH LẠNH,
CŨNG VẪN CÓ HAI ĐOÁ VÀNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2247108018896470/

19
THUỐC SƯƠNG ĐẮNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2247730678834204/

20
KÍNH CẨN TRƯỚC NỖI ĐAU,
THẾ NÀO ĐI NỮA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2249040068703265/

21
ĐỊNH NGHĨA VỀ CUỘC CHIẾN
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2250257261914879/

22
ĐẤT NƯỚC THUỞ NGOẠI CƯỜNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2250788121861793/

23
SỬ VỀ PHONG TRÀO THUẦN VIỆT
CHỐNG NGOẠI XÂM
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2251338638473408/

24
TƯỢNG YERSIN * NÊN HAI MÀU
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2253315818275690/

25
NÓI ĐÙA VỚI ẢNH, PHIM VÀ CHỮ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2254158938191378/

26
NĂM NĂM, MÙNG SÁU THÁNG BA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2254572344816704/

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/04/txa_bay-7-doa-hoa-triet-su_25-6hb18.jpg

27
CÙNG BÀI VIẾT CỦA LÝ ĐỢI,
TIỄN BIỆT TRÀ VIGIA VỀ CÕI VĨNH HẰNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2256377564636182/

28
DẤU TRỪ CỦA THẾ GIỚI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2256804337926838/

29
NHÌN VƯỢT LUỸ TRE, MÀN SẮT, HOẢ MÙ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2258487901091815/

30
VENEZUELA
KHÔNG MUỐN NHƯ VIỆT NAM
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2258560837751188

31
“BÀI CUỐI TẬP THƠ”,
ĐỊNH THẾ, NHƯNG RỒI VIẾT THÊM
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2263988247208447/

32
ÔN TẬP SỬ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2267731890167416/

33
ĐÀN BẦU KHÔNG PHẢI ĐỘC ĐẠO
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2269038816703390/

34
THUẦN VIỆT
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2270346809905924/

35
ĐÍCH ĐẾN BIỆN MINH NẺO ĐƯỜNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2271459043128034/

36
2019, THÁNG TƯ NHẤT THỐNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2273114586295813/

37
TẶNG THI SĨ VŨ NGỌC GIAO
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2273236402950298/

38
HỒN TÔI MỘT ĐẤT NƯỚC
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2273681946239077/

39
TIỄN BIỆT NHÀ THƠ VÕ VĂN TRỰC –
TÁC GIẢ “CHUYỆN LÀNG NGÀY ẤY”
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2274520489488556/

40
TÔI CŨNG LÀM NÔNG, LÀM THỢ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2274963239444281/

41
NGƯỜI GIẢI PHÓNG NHÂN DÂN,
NHÂN DÂN GIẢI PHÓNG NGƯỜI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2275603079380297/

42
Ý NGHĨ NGÀY GIỖ QUỐC TỔ,
HẤP THU CHO BẢN SẮC
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2278873199053285/

43
BÔNG LAU TRẮNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2279335822340356/

44
VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2279471502326788/

45
ĐẢNG ĐẠI VIỆT
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2281275068813098/

46
LÍNH VÀNG BẢO HOÀNG THUỞ ĐÓ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2280533018887303/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2286088544998417

47
ĐỀU CÓ TRONG ĐỎ VÀNG LAM BẢY ĐOÁ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2280868395520432/

48
MẠNG SỐNG, LÍ LỊCH,
TIỀN LƯƠNG, CÔNG ĐIỂM?
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2281749425432329/

49
HỢP PHÁP
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2282505972023341/

50
AFGHANISTAN,
CŨNG ĐIỂM NÓNG CHIẾN TRANH LẠNH
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2283421825265089/

51
VÌ DÂN TỘC, KHÔNG NÊN VÌ NGOẠI CƯỜNG
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2283728048567800/

52
XIN ĐỂ NGƯỜI YÊN
TRONG TRUYỀN THỐNG VIỆT
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2286785484928723/

53
TÔI KHÔNG CHỐNG ĐỐI
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2286909098249695/

54
ĐẠO NỘI THUẦN VIỆT
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2287092584898013/

55
ĐẠO NỘI HOÀ HẢO, CAO ĐÀI
Trân Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2288032611470677/

56
THƠ BẠT CUỐI TẬP
“CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI HẬU CHIẾN”
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2276224102651528/

Chú thích bài 53:
THỜ KÍNH ẢNH TƯỢNG
& CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN VỊ THA
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2287339438206661/

Phụ lục:
KHÔNG THỂ ĐỒNG NHẤT HOÁ
TÔN GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2272507619689843/

……………………
……………………

……………………
……………………

Bốn bài thơ ngoài tập thơ, sau khi đã làm thành tệp PDF
57
Kết thúc hoà giải:
Hai bên nội chiến đều không ô nhục
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2293769970896941/

58
Sách lược thoả hiệp tạm thời
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2297096187230986

59
Đọc bài thơ “Chiều qua phá Tam Giang”
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2303880166552588/

60
Khoan hồng
Trần Xuân An

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2305525299721408/
.
.
……………………
……………………

…………………..
…………………..
.

PHẦN 1 (từ bài thơ 01 đến bài thơ 20):
Link 1:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2230815730525699/
Link 2:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2236350163305589/

PHẦN 2 (từ bài thơ 21 đến bài thơ 40):
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2253281521612453/

PHẦN 3 (từ bài thơ 41 đến bài thơ 56+4, ghi chú, phụ lục):
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2299658640308074

……………………..

Link MỤC LỤC TẬP THƠ XXII:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2265975710343034/

……………………………………

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/04/cuoi-tap-tho-xxii_29-04-2019.jpg
.

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TRẦN XUÂN AN

I. Thơ

1. Nắng và mưa, tập thơ, Hội VHNT. Quảng Trị xuất bản, 1991.
2. Hát chiêu hồn mình, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992.
3. Tôi vẫn ở trên đường, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1993.
4. Lặng lẽ ở phố, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
5. Kẻ bị ném vào bão, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
6. Hát với đời ơi thương mến, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1996.
7. Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1998.
8. Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, tập thơ, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
9. Thơ những mùa hương, tập thơ, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2011.
10. Tưởng niệm Mẹ, tập thơ tự tuyển, Nxb. Thanh Niên, 2010.
11. Thơ sử và những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2011.
12. Hát mộc với biển đảo & những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2012.
13. Mở lòng bàn tay để đan tay, tập thơ, Nxb. Trẻ, 2014.
14. Để lòng người thôi trầm uất, tập thơ, công bố tại Facebook & Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam, 2014.
15. Cầu Ý Hệ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2016.
16. Tuổi nhớ, tập thơ, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ, 2016.
17. Độc lập thật, khát vọng!, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
18. Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
19. Bốn năm Chữ Thập Đỏ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 3-2018
20. Trong tôi Bến Hải và Thạch Hãn, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 7-2018
21. Danh dự, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 10-2018
22. Cái nhìn của người hậu chiến, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 04-2019

II. Tiểu thuyết, truyện kí:

23. Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997; hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba), Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005.
24. Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999.
25. Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003.
26. Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003.
27. Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn liên hoàn, 1999, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
28. Tuổi học trò của tôi, hồi kí – tự truyện, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
29. Bên kia dốc “Mạ ơi!”, truyện vừa – hồi ức, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
30. Giữa thuở chuyển mùa, truyện – hồi ức, Nxb. Trẻ, 2013.
31. Sáng đều hai nửa gương mặt – truyện vừa (gồm 6 truyện ngắn), Facebook & các điểm mạng vi tính toàn cầu, 2016

III. Nghiên cứu, khảo luận:

32. Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 2008.
33. Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, phần I, 2001, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
34. Những trang “Đại Nam thực lục” về phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp…(Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001.
35. Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung nghĩa, khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
36. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004.
37. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta, khảo luận, 7.2004, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
38. Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2007.

IV. Phê bình & bình luận:

39. Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2005.
40. Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
41. Thời sự văn hoá và suy nghĩ, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2008.
42. Đọc văn chương và cảm nghĩ, phê bình, viết ngắn & điểm sách, Nxb. Thanh Niên, 2009.
43. Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2010.
44. Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương, phê bình, đăng trên các trang thông tin điện tử & điểm mạng toàn cầu, 2011.

(Có 10 cuốn, viết và công bố từ 2014 trở về trước, chưa xuất bản thành sách giấy được, tôi đã gửi bản chữ vi tính cho YBOOK, thành viên của NXB. Trẻ, TP.HCM.)

.
TRÂN TRỌNG MỜI XEM
Bốn đầu sách có tính chất tự truyện của tác giả:

1) Tuổi học trò của tôi
(hồi kí – tự truyện, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự thuật về bản thân
qua việc khắc hoạ nhân vật Trần Nguyễn Phan

2) Ngôi trường tháng giêng
(tiểu thuyết – hồi ức, 1998), Nxb. Thanh Niên, 2003
Tác giả tự phân thân, khắc họa bản thân
qua việc xây dựng ba nhân vật Đặng Nam, Khoai,
Lộc Biếc

3) Bên kia Dốc “Mạ ơi!”
(truyện – hồi ức, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Phan Huyên Đình

4) Giữa thuở chuyển mùa
(truyện – hồi ức, 2013), Nxb. Trẻ, 2013
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Nguyễn Phan Huyên

…………………………………….

MƯỜI (10) ĐẦU SÁCH
TRONG 5 NĂM TRÒN TRÊN FACEBOOK,
06-03-2014 — 06-03-2019
.
Trân trọng mời đọc & tự in thành sách giấy
8 ĐẦU SÁCH THƠ, TRUYỆN, VỚI CHUYÊN ĐỀ
HOÀ GIẢI DÂN TỘC
SAU CUỘC NỘI CHIẾN – CHỐNG NGOẠI XÂM
TRONG CHIẾN TRANH LẠNH
(1945-1954-1975 — 1989/1991)
(kể thêm tập thơ tình cảm TUỔI NHỚ là 9 đầu sách)

.
& Đầu sách thứ 10: 56+4 bài thơ viết tiếp, trước và sau Tết Kỉ Hợi 2019
.
Tác giả: Trần Xuân An
(tác giả của 44 đầu sách: 25 đầu sách xuất bản thành sách in giấy, 18 đầu sách PDF và 1 tuyển tư liệu)

———————————

1) ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT, tập thơ (45 bài thơ)
PDF:

Click to access 0_best_txa_tap-tho-14_bo-sung-tuyen-ngon-loi-the-vn-18-9hb15-copy.pdf

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-de-long-nguoi-thoi-tram-uat

2) SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT, truyện vừa gồm 6 truyện ngắn
PDF:

Click to access txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat_19-01hb16.pdf

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/dau-sach-36-txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat

3) CẦU Ý HỆ, tập thơ (46 bài thơ)
PDF:

Click to access txa_cau-y-he_arial_co-sach__tap-tho-thu-16_04-11hb16.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/cau-y-he-txa-dau-sach-37

4) ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG!, tập thơ (88 bài thơ)
PDF:

Click to access 4_for-layout_doc-lap-that-khat-vong_20-6hb17.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-thu-17_muc-luc

5) CHIẾC CẦU CHIẾN TRANH LẠNH, tập thơ (60 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/09/txa_tap-tho-18_chiec-cau-chien-tranh-lanh_30-bai_10-09hb173.pdf (phần 1)

PDF tại txawriter.wordpress.com:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/12/txa_p1p2_chiec-cau-chien-tranh-lanh_60-bai_10-09-10-12hb17.pdf (trọn tập, 2 phần)
.
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh

6) BỐN NĂM CHỮ THẬP ĐỎ, tập thơ (40 bài thơ)
(Công bố tập thơ thứ 19 trong 40 đầu sách của T.X.A. và 01 sưu tập tư liệu)
PDF

Click to access txa_bon-nam-chu-thap-do_22-3hb18.pdf

WORD & PDF
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41

Công bố tập thơ thứ 19 trong 40 đầu sách của T.X.A. và 01 sưu tập tư liệu

7) TRONG TÔI BẾN HẢI VÀ THẠCH HÃN, tập thơ (57 bài thơ)
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2078691499071457
(link tệp PDF, xin lấy từ Facebook và các điểm mạng của tác giả)

8) DANH DỰ, tập thơ (65 bài thơ)
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2173507112923228
(link tệp PDF, xin lấy từ Facebook và các điểm mạng của tác giả)

9) CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI HẬU CHIẾN, tập thơ (56+4 bài thơ)
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2265975710343034
(link tệp PDF, xin lấy từ Facebook và các điểm mạng của tác giả)

……………………..
………………………

10) TUỔI NHỚ, tập thơ (45 bài thơ), NXB. Văn hoá – Văn nghệ ấn hành, 12-2016:
Link:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2028854877388453
……………………..
………………………

TỒNG CỘNG CHÍN (09) TẬP THƠ
GỒM NĂM TRĂM MƯỜI (508+4) BÀI THƠ
(kể cả tập thơ “Tuổi nhớ”, 45 bài thơ)
& MỘT (01) TẬP TRUYỆN NGẮN LIÊN HOÀN
gồm sáu (06) truyện như một truyện vừa
cùng một ít bài luận.

……………………..
………………………

Đặc biệt,
đây là 9 đầu sách,
tác giả đứng trên lập trường
thuần tuý dân tộc Việt Nam
để suy tư và viết.

.
Link tranxuanan-poet.net
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , , , | Leave a Comment »